วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (VISION)

          สถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บุคลากรมีศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่การเรียนรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยี

 

พันธกิจ (MISSION)

         . เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

          ๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย

          ๓. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี

          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง

          ๕. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

Comments